Jste na stránce: Základní škola Základní údaje Zápis do 1. tříd Zápis do 1. tříd (2024/2025)

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2024/2025

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole (od 1. 9. 2024)

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole (od 1. září 2024)

Pozvánka: Metoda dobrého startu pro děti přijaté k plnění povinné školní docházky od 1. září 2024 v ZŠ Dobrá

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

V Dobré, dne 26. 4. 2024
 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřekročil kapacitu 1. tříd (díky žádostem o odklad), nebudeme dne 24. 4. 2024 losovat pořadí nespádových uchazečů.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

V Dobré, dne 22. 4. 2024Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2024/2025


 

1. Místo a termín zápisu

Místo zápisu: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace
 
Termín zápisu: 18. dubna 2024
 
Pro zápis dítěte je nutné dodržet následující postup:

a) Provedete registraci. V době od 11. 3. 2024 do 12. 4. 2024 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka s odkazem na elektronickou registraci, ve které vyplníte elektronickou přihlášku k přijetí dítěte do 1. ročníku a obdržíte registrační číslo. Po jejím odeslání obdržíte do emailu žádost, kterou vytisknete, podepíšete a doručíte do školy v den zápisu.
 
b) Při registraci provedete časovou rezervaci zápisu, který proběhne ve dnech 18. dubna 2024 od 13 do 17 hodin. Upřesňující pokyny Vám budou zaslány do e-mailu.


 

2. Předpokládaný počet přijímaných žáků

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 60 žáků
 

3. Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria pro přijetí žáků: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace, svou ředitelkou stanovuje následující kritéria přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Dobrá, p.o., od 1. 9. 2024:

Základní škola Dobrá přednostně přijímá uchazeče s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Dobrá, příspěvková organizace s trvalým bydlištěm v obci Dobrá a na základě dohody o společném školském obvodu s trvalým bydlištěm v obci Pazderna.

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku budou následně přijati uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, p.o.:

1. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dobrá. Jestliže je počet uchazečů, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede tříčlenná komise složená z členů školské rady dne 24. 4. 2024 v 15 hod. ve sborovně školy.

2. V případě, že je volná kapacita a jsou přijati všichni uchazeči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, budou přijímáni ostatní uchazeči mimo školský obvod Základní školy Dobrá. Jestliže je počet uchazečů mimo školský obvod Základní školy Dobrá vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede tříčlenná komise složená z členů školské rady dne 24. 4. 2024 v 15 hod. ve sborovně školy.

 

4. Věk dítěte

Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

5. Popis formální části zápisu

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad) s prostou kopií rodného listu do školy v den zápisu dítěte.
 

6. Rozhovor s dítětem a motivační část zápisu

V průběhu zápisu se uskuteční rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Desatero pro rodiče ke stažení
 

7. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to nejpozději do 30. 4. 2024.

Žádost o odklad ke stažení - ve formátu pdf, doc (Word)

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena:
  • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra),
  • doporučujícím posouzením odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.
 

8. Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace je možné dne 26. 4. 2024 od 14 do 15 hodin na sekretariátě školy.

Dobrá, 27. 2. 2024

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
 

Doprovodné materiály pro rodiče a děti

 

Matematika Hejného metodou

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme v případě dostatečného zájmu otevřít jednu třídu, ve které bude probíhat výuka matematiky podle Hejného metody. Svůj zájem o tuto výuku matematiky rodiče potvrdí v rámci registrace.

Bližší informace k Hejného metodě:

  * Ukázka hodiny matematiky Hejného metodou
  * Informace k výuce matematiky Hejného metodou


Prezentace školy

 

Video prohlídka naší školy


 

Jak je nakládáno s osobními údaji?

V případě přijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

 


logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
Datová schránka: sjmfdf6

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.