Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2020/2021 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace

Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci žáků,

zveřejňujeme Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání naší základní školy ve školním roce 2020/2021.

Registrační číslo s dalšími informacemi obdrželi rodiče e-mailem, který uvedli v zápisním listu.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

V Dobré, dne 29. dubna 2020

Prohlídka naší školy pro budoucí prvňáčky


Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2020/2021.

1. Místo a doba zápisu

Místo zápisu: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Doba zápisu: 6.-28. dubna 2020

2. Počet přijímaných žáků: 65

3. Kritéria pro přijímání žáků

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace, svou ředitelkou stanovuje následující kritéria přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Dobrá, p.o., od 1. 9. 2020:

Základní škola Dobrá přednostně přijímá uchazeče s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Dobrá, příspěvková organizace s trvalým bydlištěm v obci Dobrá a na základě dohody o společném školském obvodu s trvalým bydlištěm v obci Pazderna a v obci Horní Domaslavice.

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku budou následně přijati uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá:

1. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dobrá. Jestliže je počet uchazečů, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede za přítomnosti právního zástupce školy tříčlenná komise složená z členů školské rady v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. V případě, že je volná kapacita a jsou přijati všichni uchazeči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, budou přijímáni ostatní uchazeči mimo školský obvod Základní školy Dobrá. Jestliže je počet uchazečů mimo školský obvod Základní školy Dobrá vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede za přítomnosti právního zástupce školy tříčlenná komise složená z členů školské rady v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. Věk dítěte

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

5. Popis formální části zápisu

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte v Základní škole Dobrá, p.o. následujícím způsobem:

- do datové schránky školy: sjmfdf6, - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) do e-mailové schránky zapis@zsdobra.cz, - poštou na adresu Základní škola Dobrá, p. o., Dobrá 860, 739 51 Dobrá - osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné předem zavolat na sekretariát školy tel. +420 734 802 097 a domluvit se na konkrétní době předání.

Škola vyžaduje doložení rodného listu, stačí zaslat prostou kopii výše uvedenými způsoby společně s žádostí. Místo trvalého pobytu spádových dětí ověří ředitelka školy na příslušeném obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Tiskopis žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je dostupný v elektronické podobě zde: zde

Zápisní list pro žáka ke stažení: formát .pdf, .docx

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) bude informován o registračním čísle přiděleném uchazeči prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Desatero pro rodiče ke stažení: zde

6. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to nejpozději do 30. 4. 2020.

Žádost o odklad ke stažení: zde

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad se všemi potřebnými doporučeními je možné zaslat poštou na adresu Základní škola Dobrá, p. o., Dobrá 860, 739 51 Dobrá nebo osobním podáním (v případě osobního podání žádosti je nutné předem zavolat na sekretariát školy tel. +420 734 802 097 a domluvit se na konkrétní době předání), nejpozději do 30. 4. 2020.

7. Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace je možné dne 30. 4. 2020 od 13 do 15 hodin na sekretariátě školy.

Dobrá, 25. 3. 2020

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

 
/var/www/html/wiki/data/pages/zapis_do_1._trid_ve_sk._r._2020_2021.txt · Poslední úprava: 2020/04/29 11:21 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki