První informace k přijímacímu řízení na SŠ

 • Dvě přihlášky – obdrží žáci ze školy,
 • zápisový lístek – slouží k potvrzení přijetí na danou SŠ,
 • školy s talentovou zkouškou – přihlášky se podávají již nyní – žák oznámí třídnímu učiteli popř. výchovné poradkyni informaci o úmyslu podat přihlášku na takovou SŠ do konce října,
 • žák vyplní přihlášku a pak do 30. listopadu 2019 podáváte na příslušnou SŠ, je vhodné mít doporučení např. z LŠU,
 • ostatní žáci – přihlášky až leden – únor, podáváte na SŠ do 1. 3. 2020,
 • přijímací řízení pro obory s talentovou zkouškou: od 2. 1. do 15. 1. 2020, konzervatoře od 15. 1. do 31. 1. 2020, pro G se sportovní přípravou: od 2. 1. do 15. 2. 2020,
 • přijímací řízení pro maturitní obory: jednotné písemné přijímací zkoušky z Čj a literatury a Matematiky a její aplikace: 1. termín 14. 4. 2020, 2. termín 15. 4. 2020, přijímací řízení trvá od 12. 4. do 28. 4. 2020,
 • přijímací řízení pro obory bez maturity: od 22. 4. do 30. 4. 2020,
 • žák, který byl přijat na SŠ s talentovou zkouškou, může podat přihlášku i na další SŠ spolu s ostatními spolužáky – do 1. března 2020,
 • Týden s volbou povolání od 11. do 13. listopadu – pro žáky zajištěny besedy, exkurze, dne 14. 11. – v rámci TS bude burza SŠ ve školní jídelně,
 • Trh studijních oborů 24. 10. 2019 – Hala Polárka ve F-M od 10.00 do 16.00 h pro veřejnost – žáci i rodiče mohou navštívit, konkrétně se zeptat na nabídku dané SŠ, požadavky apod.,
 • Dny otevřených dveří na SŠ – žáci mohou navštěvovat dny otevřených dveří – viz webové stránky škol, popř. informační brožura,
 • Atlas školství 2020/21 přehled SŠ Moravskoslezského kraje – bude k dostání kolem 20. října – zdarma pro každého žáka,
 • další možné instituce, které můžete navštívit – Úřad práce (telefonicky se objednat Ing. Faranová, 950 113 485, e-mail: renata.faranova@fm.mpsv.cz), Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum,
 • konzultační hodiny s VP pro zákonné zástupce: úterý od 13.30 do 14.15 h, nebo po telefonické domluvě mimo tyto hodiny. Telefon 558 412 473, e-mail: jfilipova@zsdobra.cz.

V případě nejasností a dotazů se obracejte na Mgr. J. Filipovou (výchovný poradce), popř. třídního učitele.

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol. Zajímavý je i nový web, který má pomoci s výběrem školy:http://www.infoabsolvent.cz

Návrh odvolání - zde.

Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

 1. Přihlášky odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2020.
 2. K přihlášce možno přiložit ověřenou kopii diplomů z olympiád, doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (rovněž ověřené kopie) apod. – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 3. Zápisový lístek – zatím uschovejte – použijete až po přijetí na SŠ – duben 2020.
 4. V případě ztráty zápisového lístku je nutné o vydání dalšího požádat písemně spolu s čestným prohlášením – bližší informace u výchovné poradkyně – Mgr. J. Filipové. (V případě, že na naší škole dojdou formuláře – je jich omezený počet – další lístky vydává krajský úřad.)
 5. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 pracovních dnů od přijetí na dané SŠ.
 6. Zápisový lístek se nedá vzít zpátky, výjimka platí pouze pro případ A) odvolání nebo B) pro umělecké školy a konzervatoře. A) Dostal-li se žák na školu po odvolacím řízení, je možné zápisový lístek vzít ze střední školy a podat na druhou školu. B) Dostal-li se žák na uměleckou školu, konzervatoř s talentovými zkouškami, potvrdil-li přijetí zápisovým lístkem v lednu či únoru 2019 a pak si ještě podal v řádném termínu přihlášky na střední školy a uspěl: je možné vzít zápisový lístek z umělecké školy, konzervatoře a dát na tu danou střední školu.

Informace k vyplňování přihlášek

 1. Přihlášky budou vytištěny na základě Vašich údajů (SŠ, obor, zákonný zástupce) ve škole. Pořadí škol není důležité, obě přihlášky budou úplně stejné.
 2. Vytištěné přihlášky obdržíte na třídní schůzce 6. 2. 2020 - účast nutná …. Čas a místo konání bude ještě upřesněno.
 3. Nezapomenout na podpis uchazeče (tj. žák) a podpis zákonného zástupce (tj. rodič). Jméno zákonného zástupce musí být stejné na přihlášce i zápisovém lístku.
 4. Na přihlášku vyplňujete termín přijímací zkoušky – pokud ředitel SŠ vyhlásil své termíny.
 5. Termíny celostátního přijímacího řízení se nevyplňují. Pokud mají žáci obě školy s maturitním oborem, mohou se účastnit přijímacích zkoušek v obou termínech a započítá se jim ten lepší výsledek (ale nemusí – půjdou na přijímací zkoušky pouze dne 14. 4. a započítá se jim výsledek tento). Pokud má žák na přihlášce jeden maturitní obor a druhý učební – bude se dne 14. 4. účastnit přijímacích zkoušek na maturitní obor a učební obor je bez přijímacích zkoušek.
 6. Vyplněnou přihlášku necháte podle potřeby potvrdit dětskou lékařkou. Lékař potvrdí pouze vyplněnou přihlášku! Pro zdravotní způsobilost je možné, že SŠ bude mít na svých webových stránkách svůj formulář a své požadavky na lékařské potvrzení – nutné k lékaři přinést.
 7. Vydávání zápisového lístku zákonným zástupcům žáků 9. ročníku proběhne dne 6. 2. 2020 v rámci třídní schůzky. Zápisové lístky se vydávají proti podpisu zákonného zástupce. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí (duben 2020).
 8. Zápisové lístky jsou evidovány krajským úřadem, při ztrátě je možné vystavit náhradní opět na podpis a na základě čestného prohlášení, pozor – v případě, že nám na škole dojdou (jsou objednány pouze na počet žáků), zajišťujete si náhradní lístek na kraji sami.
 9. K přihlášce můžete přiložit další dokumenty, např. hodnocení z uměleckých škol nebo diplomy za první místa v soutěžích apod. – vždy přikládejte ověřenou kopii.
 10. Přihlášku je nutné odevzdat řediteli SŠ do 1. března 2020.

V případě nejasností a dotazů se obracejte na Mgr. J. Filipovou (výchovný poradce), popř. třídního učitele.

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ?

 • počkat na písemné rozhodnutí ředitele střední školy,
 • můžete podat odvolání (popř. Vám poradí na dané SŠ),
 • odvolání se podává do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Pokud se dítě nedostalo na žádnou SŠ:

 • účastníte se dalšího přijímacího řízení, jehož kola budou vyhlášena během května – nutno sledovat webové stránky jednotlivých SŠ (popř. telefonické ověření),
 • přihlášku si zajišťujete již sami, vyplnit podle vysvědčení 8. a 9. ročníku, nechat potvrdit ve škole,
 • v tomto kole je možné podat neomezený počet přihlášek,
 • na každou přihlášku vyplníte pouze jednu střední školu.
 • Pozn.: i pokud jste podali odvolání a Vaše dítě se nedostalo na žádnou SŠ, doporučuji, abyste si podali další přihlášku(y), neboť odvolací řízení trvá delší dobu.
 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_9._r.txt · Poslední úprava: 2020/01/06 12:26 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki