Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

od 25. května je umožněna dobrovolná účast žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách, které budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední část zaměřenou na vzdělávání v obsahu, který škola bude realizovat také v rámci vzdělávání na dálku, a odpolední část zajišťující zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga dle organizačních možností školy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 a složení skupin bude neměnné do 30. června. Žák nemůže být zařazen do školní skupiny později než 25. května. Skupiny budou vytvořeny v rámci jednoho ročníku a podle zájmu o odpolední vzdělávací aktivity. Ranní družina nebude v provozu. Žáci se dostaví do školy v přesný čas pro jejich skupinu.

Předpokládané rozvržení dopoledního bloku:

 • 1. ročník – 7:50-11:30
 • 2. ročník – 8:00-11:45
 • 3. ročník – 8:10-12:15
 • 4. ročník – 8:20-12:35
 • 5. ročník – 8:30-13:00

Stejně tak odpolední aktivity budou ukončeny v přesném čase v rozmezí od 14:45 do 15:30. Konkrétní pokyny, čas a organizaci vstupu do školy Vám upřesníme do 22. května.

Škola bude dodržovat zvýšená hygienická opatření a pravidelně dezinfikovat využívané prostory dle pokynu MŠMT viz odkaz. Školní stravování v jídelně bude probíhat v přesně vymezeném čase pro danou skupinu.

Rodiče musí před vstupem do školy podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz níže). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře, může si ho vyzvednout 18.-19. května od 8 do 12 hodin na vrátnici školy.

Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informuje zákonný zástupce třídního učitele o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

PRAVIDLA PRO VSTUP DO ŠKOLY

 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům.
 • Žákům bude určen přesný čas, ve který se dostaví ke škole, kde si je vyzvedne jejich pedagog, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Před školou jsou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Zákonný zástupce žáka 1-5. ročníku je povinen vyjádřit zájem/nezájem o docházku do školy 15. 5. 2020 do 12 hodin prostřednictvím dotazníku. (https://forms.gle/Mfnwd7zR2qXv4ZBLA)

Děkuji za spolupráci, Radka Otipková, ředitelka školy

Formuláře:

 • Čestné prohlášení ve formátu pdf, doc (Word)
 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_1._stupne_-_informace_zde.txt · Poslední úprava: 2020/05/17 09:14 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki