Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

8.10 hod.: slavnostní zahájení 1. ročníku před budovou ZŠ. Poté se třídní učitelé s dětmi a rodiči odeberou do třídy, kde proběhnou třídní schůzky. Zde prosíme z důvodu omezené kapacity tříd a zajištění hygienických opatření o účast pouze jednoho zákonného zástupce a o použití roušky.

Obědy se budou vydávat od 2. září v čase od 11.00 do 13.30 hodin podle přesného harmonogramu, abychom mohli dodržet hygienická pravidla stanovená MZ ČR.

Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány zde na webu školy. V případě dotazů Vám podá informace vedení školy.

Provoz školního bufetu bude zajištěn v ranních hodinách přes venkovní okénko.

Hygienická a protiepidemická pravidla:

 • Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 blíže určuje Manuál: https://www.msmt.cz/file/53580/
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, školní jídelny žáci používají dezinfekci, následně si důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn.
 • Při prvním vstupu žáka do školy, žák nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Nošení roušek se bude vázat na stupeň epidemiologického ohrožení tzv. semaforu, který bude zveřejňován vždy v pátek pro následující týden. Následně budou pokyny zveřejněny na webu školy.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Rodiče prvňáčků mohou vstupovat do prostor šaten pouze první měsíc s použitím roušky. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a pobývají ve škole pouze nezbytnou dobu.
 • Žáci se pohybují po škole podle pokynů pedagogických pracovníků tak, aby byl omezen kontakt žáků 1. a 2. stupně.
 • Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých skupin v jídelně. Provoz školní jídelny je upraven vnitřním řádem.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude mu poskytnuta rouška, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Kroužky, které organizuje na naší škole Klub rodičů, po dohodě s Klubem rodičů, z důvodu minimalizace kontaktů mezi ročníky a zajištění hygienických pravidel v 1. pololetí neproběhnou.

V Dobré 25. 8. 2020

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_budoucich_prvnacku_-_25._8._2020.txt · Poslední úprava: 2020/08/31 11:39 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki