?direct&80|Žákovské informace

Informace k provozu školy od 8. března 2021

  • Dne 26. února 2021 přijala vláda ČR krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků v 1. a 2. ročníku základní školy a účastníků školní družiny.
  • Distanční vzdělávání žáků 3.–9. ročníku zůstává beze změn.
  • Distanční vzdělávání je povinné, informace k rozvrhům jsou dostupné v Bakalářích.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Školní stravování:

  • Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci mají oběd automaticky odhlášený.
  • Zájemci o odebrání oběda kontaktují vedoucí ŠJ tel. 558 412 464, nebo emailem jidelna@zsdobra.cz nejpozději do 8. 3. 2021 do 7.00 hod..
  • Obědy se vydávají do jídlonosičů.
  • Jídlonosič musí být nejpozději do 9.30 umístěn do chodby vstupu pro cizí strávníky se jmenovkou a číslem čipu.
  • Jídlonosič si lze vyzvednout od 11.00 hod. do 13.30 hod. v chodbě vstupu pro cizí strávníky.

Mgr. Radka Otipková, 3. 3. 2021

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2021/2022 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

Informace o změně předepsané ochrany dýchacích cest pro žáky v prezenční výuce

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 22. února 2021 mimořádné opatření, které od 25. 2. 2021 nařizuje všem osobám ve škole nebo školském zařízení mít na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

1. Všechny osoby ve škole (žáci, pedagogové i nepedagogové) jsou tudíž povinné při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor, nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

2. Do 28. února 2021 lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

3. Po jarních prázdninách tzn. od 8. března 2021 je nutné, aby všichni žáci měli k dispozici ochranný prostředek dle bodu 1.

4. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

5. Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest se nevztahuje na strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.

Mgr. Radka Otipková, 24. 2. 2021

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky

Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Prohlídka naší školy


 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2021/03/03 12:21 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki