Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2023/2024 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole (od 1. 9. 2023)

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Pozvánka: Metoda dobrého startu pro děti přijaté k plnění povinné školní docházky od 1. září 2023 v ZŠ Dobrá

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

V Dobré, dne 2. 5. 2023

Vážení rodiče,

velmi Vám děkujeme za zájem o naši školu během zápisu k povinné školní docházce. Počet uchazečů však převyšuje stanovený počet přijímaných žáků.

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace, Vás tímto informuje, že dne 26. 4. 2023 ve 14:30 hodin ve sborovně školy tříčlenná komise složená z členů školské rady za přítomnosti právního zástupce školy provede losování, na základě kterého budou rozřazeni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Dobrá, jejichž sourozenec se nevzdělává v ZŠ Dobrá.

Uchazeči budou rozřazeni v tom pořadí, v jakém budou vylosováni (tj. na vyšším místě se umístí první vylosovaný, na následujících místech v sestupném slova smyslu následně vylosovaní uchazeči). Z losování bude pořízen videozáznam.

Losování je veřejné. Vaše účast není podmínkou zařazení uchazeče do losování.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

V Dobré, dne 24. 4. 2023

Zápis o losování nespádových uchazečů bez sourozenců v ZŠ, ze dne 26. 4. 2023

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

Zvěřejněno: 26. 4. 2023, 14:58 hod.


Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2023/2024.

Místo zápisu: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Termín zápisu: 20. dubna 2023

Pro zápis dítěte je nutné dodržet následující postup:

a) Provedete registraci. V době od 10. 3. 2023 do 13. 4. 2023 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka s odkazem na elektronickou registraci, ve které vyplníte elektronickou přihlášku k přijetí dítěte do 1. ročníku a obdržíte registrační číslo. Po jejím odeslání obdržíte do emailu žádost, kterou vytisknete, podepíšete a doručíte do školy v den zápisu.

b) Při registraci provedete časovou rezervaci zápisu, který proběhne ve dnech 20. dubna 2023 od 13 do 17 hodin. Upřesňující pokyny Vám budou zaslány do e-mailu.

Počet přijímaných žáků: 65

Kritéria pro přijetí žáků: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace, svou ředitelkou stanovuje následující kritéria přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Dobrá, p.o., od 1. 9. 2023:

Základní škola Dobrá přednostně přijímá uchazeče s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Dobrá, příspěvková organizace s trvalým bydlištěm v obci Dobrá a na základě dohody o společném školském obvodu s trvalým bydlištěm v obci Pazderna a v obci Horní Domaslavice.

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku budou následně přijati uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, p.o.:

1. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dobrá. Jestliže je počet uchazečů, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede za přítomnosti právního zástupce školy tříčlenná komise složená z členů školské rady v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. V případě, že je volná kapacita a jsou přijati všichni uchazeči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, budou přijímáni ostatní uchazeči mimo školský obvod Základní školy Dobrá. Jestliže je počet uchazečů mimo školský obvod Základní školy Dobrá vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede za přítomnosti právního zástupce školy tříčlenná komise složená z členů školské rady v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad) s prostou kopií rodného listu do školy v den zápisu dítěte.

V průběhu zápisu se uskuteční rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Desatero pro rodiče ke stažení.

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to nejpozději do 30. 4. 2023.

Žádost o odklad ke stažení - ve formátu pdf, doc (Word)

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena:

  • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra),
  • doporučujícím posouzením odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace je možné dne 27. 4. 2023 od 13 do 15 hodin na sekretariátě školy.

Dobrá, 24.2.2023

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

V případě přijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme v případě dostatečného zájmu otevřít jednu třídu, ve které bude probíhat výuka matematiky podle Hejného metody. Svůj zájem o tuto výuku matematiky rodiče potvrdí v rámci registrace.

Bližší informace k Hejného metodě:

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2022/2023

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací