Školní jídelna

Kontakt: Radana Weissmannová – vedoucí školní jídelny tel. 558 412 464, e-mail: jidelna@zsdobra.cz

Školní automat - informace: https://www.happysnack.cz/

 • Strávníci (7-10 let): 28 Kč
 • Strávníci (11-14 let): 30 Kč
 • Strávníci 15 a více let: 32 Kč
 • Dospělí - 82 Kč
 • Strávníci - 7-10 let (v době nemoci): 71 Kč
 • Strávníci - 11-14 let (v době nemoci): 73 Kč
 • Strávníci 15 a více let (v době nemoci): 75 Kč
 • Stravovací čip: 100 Kč

V Dobré, dne 15. 8. 2022

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně a onemocní, je nutno vzít na vědomí následující:

 • První den nemoci je možno vzít oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu stravy. V dalších dnech bude za oběd účtována vyšší finanční částka – dle ceníku ve školní jídelně.
 • Pokud v době nemoci Vašeho dítěte nebudete mít o obědy zájem, je nutno obědy ihned odhlásit.


Děkujeme za pochopení a za spolupráci.


Vážení strávníci,

v souvislosti s událostmi a doporučením MŠMT bych Vás chtěla seznámit s opatřením týkajícím se bezpečného zázemí žáků naší základní školy:

 • Pro vstup do prostor školní jídelny používejte pouze vchod pro cizí strávníky (vstup na čip). Čip slouží pouze pro strávníky, kteří mají oběd, neumožňujte proto průchod do jídelny jiným osobám. Při vyzvednutí obědu nevstupujte do dalších prostor školy.
 • Dodržujte prosím dobu výdeje obědů pro cizí strávníky, která je stanovena mimo stravování žáků, a to od 11.00 do 11.25 a od 12.00 do 12.20 hodin. Doba výdeje do nosičů je od 11.00 do 11.25 hodin.
 • Prosím, abyste respektovali uvedená pravidla a pokyny zaměstnanců školy.

Vnitřní řád školní jídelny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s platnou legislativou.

I. Práva a povinnosti strávníků, zákonných zástupců a zaměstnanců školní jídelny

Práva dětí, žáků:

 • kvalitní strava odpovídající množství a nutričního složení,
 • informace o kvalitě a způsobu přípravy stravy,
 • po dohodě odebírání dietní (bezlepkové) stravy na základě doporučení lékaře,
 • požádat o pomoc dohlížející a zaměstnance ŠJ při řešení vzniklého problému (např. rozbití nádobí nebo rozlití jídla).

Povinnosti dětí, žáků:

 • dodržovat pravidla vnitřního řádu školní jídelny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
 • šetřit zařízení a vybavení školní jídelny,
 • respektovat pokyny dohledu a všech zaměstnanců školní jídelny,
 • dodržovat zásady slušného chování a kulturního stolování,
 • hlásit dohledu školní jídelny případný úraz či zranění,
 • dle § 30 odst. 3 školského zákona umožňuje použít mobilní telefon jen v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů, jinak platí zákaz používání mobilního telefonu,
 • nerušit svými projevy ostatní strávníky,
 • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).

Práva zákonných zástupců:

 • informace o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy,
 • dodržovat dietní stravu pro dítě, jehož zdravotní stav to vyžaduje,
 • dodávat podněty k činnosti školní jídelny.

Povinnosti zákonných zástupců:

 • včas každý měsíc provést úhradu stravného,
 • včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole,
 • nahlásit včas podstatné změny související s úhradou,
 • odhlásit dítě ze stravování lze i v průběhu roku,
 • vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování (období školní docházky).

Práva zaměstnanců školní jídelny:

 • zajištění podmínek pro výkon činnosti školní jídelny,
 • nezasahování do jejich činnosti v rozporu s právními předpisy.

Povinnosti zaměstnanců školní jídelny:

 • dodržovat pravidla vnitřního řádu, pracovní náplně,
 • chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků,
 • poskytovat informace o pokrmech strávníkům a zákonným zástupcům,
 • pomáhat při výchovném působení na žáky.

II. Doba výdeje obědů:

 • Výdej obědů žákům se řídí přestávkami a je v rozmezí od 11.00 do 13.45 hodin.
 • Obědy pro cizí strávníky stravující se v jídelně se budou vydávat pouze v rozmezí od 11.00 do 11.25 hodin.
 • Obědy pro cizí strávníky, kteří si obědy vyzvedávají do jídlonosičů, si strávníci budou vyzvedávat v chodbě Vstupu pro cizí strávníky. Doba výdeje do jídlonosičů v chodbě (vstup na čip) je od 11.15–14.30 hod.

III. Odhlašování obědů:

 • Stravovací čip je aktivován na celý školní rok, mimo dny, kdy mají žáci prázdniny, nebo volno. Ostatní přihlášky a odhlášky obědů si musí každý strávník zajistit sám nejpozději do 7.00 hodin prostřednictvím webových stránek www.estrava.cz, v mobilní aplikaci, popř. u vedoucí školní jídelny, telefonicky na čísle 558 412 464, nebo prostřednictvím e-mailu jidelna@zsdobra.cz.
 • Všichni strávníci mají 3krát týdně možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Automaticky mají všichni nastaveno menu číslo 1. Změny lze provádět prostřednictvím terminálu v jídelně nebo na webových stránkách www.estrava.cz, nebo v mobilní aplikaci. Menu 2 lze objednávat nejpozději 2 pracovní dny předem do 12.00 hodin. (příklad – změna na středu lze provést nejpozději v pondělí do 12.00 hodin).
 • V případě nemoci je možno první den nemoci oběd odebrat po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny do jídlonosiče. Další dny jsou zákonní zástupci povinni obědy odhlásit – případně můžou žáci tyto obědy odebírat, ale za nedotovanou cenu (tj. za cenu potravin a režie) viz níže *
 • Výlety, exkurze a podobné skupinové akce je nutno nahlásit co nejdříve vedoucí školní jídelny.

IV. Platba obědů

 • Cena obědů je stanovena vnitřní směrnicí školy - viz „Ceník obědů“.
 • Oběd se platí inkasem – prostřednictvím bankovních účtů. Termín splatnosti inkasního příkazu je 14. den v měsíci. Obědy se platí zpětně za září v říjnu atd.
 • V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.) je strávníkovi zaslán email nebo doručena složenka na úhradu stravného.
 • Stravovací čipy se zakupují v kanceláři vedoucí školní jídelny. Cena čipu - viz Ceník obědů.
 • Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin dle platné legislativy o školním stravování.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č. 2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozděleni dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Rozdělení žáků: strávníci 7-10 let, strávníci 11-14 let, strávníci 15 a více let.

V. Výdej obědů

 • Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování. Tašky si uloží v šatních skříňkách. Na základě znění mimořádného opatření MZd a v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví může dojít ke změně organizace a časového rozvržení jednotlivých tříd při výdeji obědu.
 • Všichni strávníci si před vstupem do školní jídelny umyjí ruce. Do jídelny vstupují pouze strávníci se svým platným čipem. Čip hradí strávník. Čip není přenosný a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně. Pokud někdo čip zapomene, musí si předem (od 7.30–7.50 nebo od 9.30 – 9.50 hodin) dojednat odebrání obědu s vedoucí ŠJ nebo účetní ŠJ. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
 • Jídelní lístek je k dispozici v jídelně a na školních webových stránkách v sekci Školní jídelna. Změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

VI. Organizace stravování, dohled ve školní jídelně

 • Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, vedoucí ŠJ, případně jiní zaměstnanci školy. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejícího a zaměstnanců školní jídelny. Při porušení vnitřního řádu školní jídelny žáky bude postupováno podle Pravidel pro hodnocení žáků.
 • Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 • Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
 • Dohlížejíci pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dohlížejíci pracovníci:

a) sledují, aby do jídelny vstupovali strávníci pouze se stravovacím čipem, b) zamezují vstupu cizích osob do jídelny, c) regulují osvětlení a větrání, d) sledují odevzdávání nádobí strávníky.

 • K přenášení stravy se používá tác, použité nádobí se odkládá na určené místo.
 • Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle).
 • Během výdeje obědů zajišťují dezinfekci a mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny) pracovnice školní jídelny.
 • Případné problémy a připomínky v průběhu stolování hlásí strávníci vedoucí a zaměstnancům školní jídelny, dohlížejícímu zaměstnanci základní školy.

VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany strávníků

 • Dohledy ve školní jídelně stanovuje pro příslušný školní rok ředitelka školy.
 • Povinnosti dohledu: ručí za pořádek a klid ve školní jídelně, žáky nenutí násilně do jídla, sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování, dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny, dbá na bezpečnost stravujících se žáků, zajišťuje ochranu před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí; dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní zaměstnance školní jídelny, který ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníků; reguluje osvětlení v jídelně; zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují.

Cizí strávníci jsou povinni:

a) používat pouze zvláštní vchod do jídelny – vstup na stravovací čip, b) strávníci stravující se v jídelně- stravování umožněno pouze od 11.00 do 11.25 hodin c) prázdné a umyté jídlonosiče, které řádně označí příjmením a číslem čipu,

 • doručit od 7.00 do 9.30 do chodby vstupu pro cizí strávníky (vstup na čip)
 • mít k dispozici 2 jídlonosiče – prázdný nechat v chodbě den předem při převzetí plného jídlonosiče.

d) důsledně dodržovat dobu určenou pro odběr obědů.

VIII. Úrazy ve školní jídelně Úrazy a nevolnost jsou stravující povinni okamžitě nahlásit dohledu ve školní jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

IX. Škody na majetku školní jídelny

 • Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 • Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, vedoucí školní jídelny, dohledu nebo zaměstnancům školní jídelny.
 • Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 • Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

X. Úklid ve školní jídelně

 • Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

XI. Ostatní

 • Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a zákonné zástupce - způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy.
 • Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti.

*) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,má žák nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník (zákonný zástupce) je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ. V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.

V Dobré, dne 1. 9. 2022

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Radana Weissmannová, vedoucí školní jídelny


*) Podle § 32 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, školské účelové zařízení(školní jídelna) zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto se ustanovení vyhlášky č.48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění, zejména § 7 odst.2 vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu - tedy nikoliv ne žáky v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje jejich rodina. Pokud by si rodiče přáli obědy pro nemocné děti odebírat, pak se bude jednat ne o hlavní, ale doplňkovou činnost ŠJ a cena oběda bude zahrnovat minimálně plné náklady na přípravu oběda (mzdy, režii, potraviny).

Radana Weissmannová - vedoucí ŠJ

Mgr. Radka Otipková - ředitelka ZŠ

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací