Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skolni_jidelna [2019/08/05 10:42]
weissmannova
skolni_jidelna [2020/03/18 14:17] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Školní jídelna ====== ====== Školní jídelna ======
 +====== Informace pro cizí strávníky ======
  
 +
 +Od 12. 3. 2020 bude probíhat výdej obědů pouze do jídlonosičů. Bližší informace poskytne vedoucí ŠJ.
 +
 +Mgr. Radka Otipková, 11.3.2020
 +
 +----
  
 Kontakt: Radana Weissmannová – vedoucí školní jídelny tel. 558 412 464 Kontakt: Radana Weissmannová – vedoucí školní jídelny tel. 558 412 464
- e-mail: [[jidelna@zsdobra.cz]]+e-mail: [[jidelna@zsdobra.cz]]
  
  
Řádek 9: Řádek 16:
  
  
-===== Ceny obědů od 1.9.2019 =====+ 
 + 
 +===== Ceny obědů od 1.1.2020 =====
    
   * Strávníci (7-10 let): **25 Kč**   * Strávníci (7-10 let): **25 Kč**
   * Strávníci (11-14 let): **27 Kč**   * Strávníci (11-14 let): **27 Kč**
   * Strávníci 15 a více let: **29 Kč**   * Strávníci 15 a více let: **29 Kč**
-  * Dospělí -  **68 Kč**  +  * Dospělí -  **72 Kč**  
-  * Strávníci - 7-10 let (v době nemoci): **59 Kč** +  * Strávníci - 7-10 let (v době nemoci): **63 Kč** 
-  * Strávníci - 11-14 let (v době nemoci): **61 Kč** +  * Strávníci - 11-14 let (v době nemoci): **65 Kč** 
-  * Strávníci 15 a více let (v době nemoci): **63 Kč**+  * Strávníci 15 a více let (v době nemoci): **67 Kč**
   * Stravovací čip: **95 Kč**   * Stravovací čip: **95 Kč**
- 
  
 Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
Řádek 26: Řádek 34:
  
  
-  * {{:sj:prihlaska_ke_stravovani_2018zaci.pdf|Přihláška ke stravování pro žáky ve školní jídelně ZŠ Dobrá}}+  * {{:sj:prihlaska_ke_stravovani_2020zaci.pdf|Přihláška ke stravování pro žáky ve školní jídelně ZŠ Dobrá}}
   * {{:​sj:​gdpr-zs_dobra-prihlaska_ke_stravovani_2018_dosp.pdf|Přihláška ke stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně ZŠ Dobrá (pro nové strávníky)}}   * {{:​sj:​gdpr-zs_dobra-prihlaska_ke_stravovani_2018_dosp.pdf|Přihláška ke stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně ZŠ Dobrá (pro nové strávníky)}}
   * {{:​sj:​informace_pro_stravnika_web.pdf|Informace pro strávníka}}   * {{:​sj:​informace_pro_stravnika_web.pdf|Informace pro strávníka}}
Řádek 44: Řádek 52:
 \\ \\
 //Děkujeme za pochopení a za spolupráci//​. //Děkujeme za pochopení a za spolupráci//​.
- 
- 
-===== Provozní řád školní jídelny ===== 
  
 Vážení strávníci,​ Vážení strávníci,​
  
-v souvislosti s událostmi ​posledních dní a doporučením MŠMT bych Vás chtěla seznámit s opatřením týkajícím se bezpečného zázemí žáků naší základní školy.+v souvislosti s událostmi a doporučením MŠMT bych Vás chtěla seznámit s opatřením týkajícím se bezpečného zázemí žáků naší základní školy.
  
   * Pro vstup do prostor školní jídelny používejte pouze vchod pro cizí strávníky (vstup na čip). Čip slouží pouze pro strávníky,​ kteří mají oběd, neumožňujte proto průchod do jídelny jiným osobám. ​ Při vyzvednutí obědu nevstupujte do dalších prostor školy.   * Pro vstup do prostor školní jídelny používejte pouze vchod pro cizí strávníky (vstup na čip). Čip slouží pouze pro strávníky,​ kteří mají oběd, neumožňujte proto průchod do jídelny jiným osobám. ​ Při vyzvednutí obědu nevstupujte do dalších prostor školy.
Řádek 56: Řádek 61:
   * Prosím, abyste respektovali uvedená pravidla a pokyny zaměstnanců školy.   * Prosím, abyste respektovali uvedená pravidla a pokyny zaměstnanců školy.
  
-Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy +                                                       
- +
-                                                         +
  
 ---- ----
 +Základní škola Dobrá, příspěvková organizace
 +Dobrá 860, 739 51 Dobrá
  
 +====== Vnitřní řád školní jídelny ======
  
  
-Základní škola Dobrá, příspěvková organizace 
-Dobrá 860, 739 51 Dobrá 
  
-**Doba výdeje obědů** +**Obecná ustanovení**
-    * Výdej obědů žákům se řídí přestávkami,​ a to v rozmezí od 11.25 do 13.30 hod. +
-    * Doba výdeje pro cizí strávníky je stanovena mimo stravování žáků ​ a to od 11.00–11.25 a 12.00–12.20 hod.  (viz směrnice „Stravování cizích strávníků“). +
-    * Doba výdeje do nosičů je od 11.00–11.25 hod.+
  
-**Zařazení žáků podle věkových kategorii:​** +Na základě ustanovení zákona ​č. 561/2004 Sb. edškolním,​ základním,​ středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici 
-    * Dle vyhlášky ​č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s ílohou č2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování ​rozděleni dle kových kategorií. Do kových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného ​věkuDle Školského zákona 561/2004 Sb§ 24 školní ​rok začíná 1. září ​končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. + 
-    Rozdělení žáků: +Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování ​žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků. ​ Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelněpřípadě nezletilých ​žáků i pro jejich zákonné zástupce. Vnitřní řád  ​školní jídelny je zpracován ​souladu s platnou legislativou. 
-      Strávníci 7-10 let + 
-      Strávníci 11-14 let +**IPráva a povinnosti strávníků,​ zákonných zástupců a zaměstnanců ​školní ​jídelny** 
-      Strávníci 15 více let + 
-     + 
-===== Ceny obědů od 1.9.2019 =====+//Práva dětí, žáků://​ 
 +  * kvalitní strava odpovídající množství a nutričního složení,​ 
 +  * informace o kvalitě ​způsobu přípravy stravy, 
 +  * po dohodě odebírání dietní (bezlepkové) ​ stravy na základě doporučení lékaře, 
 +  požádat o pomoc dohlížející a zaměstnance ŠJ při řešení vzniklého problému (např. rozbití nádobí nebo rozlití jídla). 
 + 
 +//​Povinnosti dětí, ​žáků:// 
 +  dodržovat pravidla vnitřního řádu školní jídelny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,​ 
 +  šetřit zařízení a vybavení školní jídelny, 
 +  respektovat pokyny dohledu ​všech zaměstnanců školní jídelny, 
 +  * dodržovat zásady slušného chování a kulturního stolování,​ 
 +  * hlásit dohledu školní jídelny případný úraz či zranění, 
 +  * nerušit svými projevy ostatní strávníky. 
 + 
 +//Práva zákonných zástupců:// 
 +  * informace o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy,​ 
 +  * dodržovat dietní stravu pro dítě, jehož zdravotní stav to vyžaduje,​ 
 +  * dodávat podněty k činnosti školní jídelny. 
 + 
 +//​Povinnosti zákonných zástupců://​ 
 +  * včas každý měsíc provést úhradu stravného,​ 
 +  * včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole, 
 +  * nahlásit včas podstatné změny související s úhradou, 
 +  * odhlásit dítě ze stravování lze i v průběhu roku, 
 +  * vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování (období školní docházky).
    
-   +//Práva zaměstnanců školní jídelny:// 
-  * Strávníci (7-10 let)**25 Kč** +  * zajištění podmínek pro výkon ​činnosti školní jídelny, 
-  * Strávníci (11-14 let): **27 Kč** +  * nezasahování do jejich ​činnosti ​rozporu s právními předpisy.
-  * Strávníci 15 a více let: **29 Kč** +
-  * Dospělí -  **68 Kč**  +
-  * Strávníci - 7-10 let (v době nemoci): **59 Kč** +
-  * Strávníci - 11-14 let (době nemoci): **61 Kč** +
-  * Strávníci 15 a více let (v době nemoci): **63 Kč** +
-  * Stravovací čip: **95 Kč**+
  
-  ​+//  Povinnosti zaměstnanců školní jídelny://​ 
 +  * dodržovat pravidla vnitřního řádu, pracovní náplně, 
 +  * chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků,​ 
 +  * poskytovat informace o pokrmech strávníkům a zákonným zástupcům,​ 
 +  * pomáhat při výchovném působení na žáky.
  
 +**II. Doba výdeje obědů:**
 +  * Výdej obědů žákům se řídí přestávkami,​ a to v rozmezí od 11.25 do 13.30 hodin.
 +  * Doba výdeje pro cizí strávníky je stanovena mimo stravování žáků s to od 11.00–11.25 a 12.00- 12.20 hod. V době prázdnin výdej od 11.00–12.30 hod.
 +  * Doba výdeje obědů do nosičů je od 11.00–11.25 hod.
  
-**Odhlašování obědů** +**III. Odhlašování obědů:** 
-    * Stravovací čip je aktivován na celý školní rok, mimo dny, kdy mají žáci prázdniny, nebo volno. Ostatní přihlášky a odhlášky obědů si musí každý strávník zajistit sám nejpozději do 7.00 hodin prostřednictvím terminálu ve školní jídelně, na webových stránkách www.estrava.cz,​ popř. u vedoucí školní jídelny, telefonicky na čísle ​558412464, nebo prostřednictvím e-mailu jidelna@zsdobra.cz. +  * Stravovací čip je aktivován na celý školní rok, mimo dny, kdy mají žáci prázdniny, nebo volno. Ostatní přihlášky a odhlášky obědů si musí každý strávník zajistit sám nejpozději do 7.00 hodin prostřednictvím terminálu ve školní jídelně, na webových stránkách www.estrava.cz,​ popř. u vedoucí školní jídelny, telefonicky na čísle ​**558 412 464**, nebo prostřednictvím e-mailu ​[[jidelna@zsdobra.cz]]
-    * Všichni strávníci mají 3krát ​týdně možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Automaticky mají všichni nastaveno menu číslo 1. Změny lze provádět prostřednictvím terminálu v jídelně nebo na webových stránkách www.estrava.cz. Menu 2 lze objednávat nejpozději 2 pracovní dny předem do 12.00 hodin. (příklad – změna na středu lze provést nejpozději v pondělí do 12.00 hodin). Žáci mohou tyto změny provádět pouze ráno od 7.00 – 7.45 hodin a pak při obědě. +  * Všichni strávníci mají 3 krát týdně možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Automaticky mají všichni nastaveno menu číslo 1. Změny lze provádět prostřednictvím terminálu v jídelně nebo na webových stránkách www.estrava.cz. Menu 2 lze objednávat nejpozději 2 pracovní dny předem do 12.00 hodin. (příklad – změna na středu lze provést nejpozději v pondělí do 12.00 hodin). Žáci mohou tyto změny provádět pouze ráno od 7.00–7.45 hodin a pak při obědě. 
-    * V případě nemoci je možno první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Další dny jsou rodiče ​povinni obědy odhlásit – případně můžou žáci tyto obědy odebírat, ale za nedotovanou cenu (tj. za cenu potravin a režie) viz níže*. +  * V případě nemoci je možno první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Další dny jsou zákonní zástupci ​povinni obědy odhlásit – případně můžou žáci tyto obědy odebírat, ale za nedotovanou cenu (tj. za cenu potravin a režie) viz níže*. 
-    * Výletyexkurze a podobné skupinové akce je nutno nahlásit co nejdřív vedoucí školní jídelny.+  * Výlety ​exkurze a podobné skupinové akce je nutno nahlásit co nejdřív vedoucí školní jídelny
 +** 
 +IV. Platba obědů** 
 +  * Cena obědů je stanovena vnitřní směrnicí školy - viz. „Ceník obědů“. 
 +  * Oběd se platí inkasem – prostřednictvím bankovních účtů. Termín splatnosti inkasního příkazu je 14. den v měsíci. Obědy se platí zpětně za září v říjnu atd. 
 +  * V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.) je strávníkovi zaslán email nebo doručena složenka na úhradu stravného.  
 +  * Stravovací čipy se zakupují v kanceláři vedoucí školní jídelny. Cena čipu - Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin dle platné legislativy o školním stravování.  
 +  * Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č. 2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozděleni dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Rozdělení žáků: strávníci 7-10 let, strávníci 11-14 let, strávníci 15 a více let.
  
-**Platba ​obědů** +**V. Výdej ​obědů** 
-    Cena obědů je stanovena viz „Ceník obědů“. +  Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučováníTašky si uloží v šatních skříňkách
-    * Obědy se platí inkasem - prostřednictvím bankovních účtů. Termín: 14. den v měsíciObědy se platí zpětně tzn. za září v říjnu atd+  Do jídelny vstupují pouze strávníci se svým platným čipem. Čip hradí strávník. Čip není enosný a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně. Pokud někdo čip zapomene, musí si předem ​(od 7.30–7.50 nebo od 9.30 –9.50 hodin) dojednat odebrání obědu s vedoucí ŠJ nebo účetní ŠJPokud dojde ke ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si zakoupit ​čip nový
-    ípadě neprovedení inkasa ​(nedostatek peněz na účtu apod.je strávníkovi doručena složenka na zaplacení+  Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada
-    Stravovací karty se zakupují v kanceláři vedoucí ​školní jídelny+  Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.
-    Cena stravovací karty – viz „Ceník obědů.+
  
-**Výdej obě** +**VI. Organizace stravování,​ dohled ve školní jídelně** 
-    Žáci ​icházejí do jídelny společně po ukončení vyučování. Tašky si uloží v šatnách jednotlivých tříd nebo ve skříňkách+  Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, ​ípadně jiní zaměstnanci ​školy. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejícího a zaměstnanců ​školní jídelny. Při porušení vnitřního řádu školní jídelny žáky bude postupováno podle Pravidel pro hodnocení žáků      
-    * Do jídelny ​vstupují pouze strávníci ​se svým platným čipem. Čip hradí strávník. Čip není přenosný a je platný po celou dobu stravování ve školní ​jídelně. ​Pokud někdo čip zapomenemusí si předem (od 7.30–7.50 nebo od 9.30 – 9.50 hodin) dojednat odebrání obědu s vedoucí ŠJ nebo účetní ŠJ. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození ​čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový+  * Do školní ​jídelny ​mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně ​stravujíOsobykteré se v jídelně nestravují ​nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat
-    Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada+  Rozvrh dohledů ​je vyvěšen v jídelně.  
-    Jídelní lístek je dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravinhavarijní situaci apod. tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.+  Dohlížejíci pracovníci vydávají pokyny ​zajištění kázně žáků, hygienických ​kulturních stravovacích návyků
  
-Cizí strávníci jsou povinni  +Dohlížejíci pracovníci: ​
-  * Používat pouze zvláštní vchod do jídelny – vstup na stravovací čip. +
-  * Před vstupem do jídelny použít návleky na obuv – za každého počasí. +
-  * Dodržovat pravidla osobní hygieny – vyhrazené umyvadlo. V jídelně používat stoly označené cedulkou „CIZÍ STRÁVNÍCI“. +
-  * Důsledně dodržovat dobu určenou pro odběr obědů.+
  
 +a) sledují, aby do jídelny vstupovali strávníci pouze se stravovacím čipem,
 +b) zamezují vstupu cizích osob do jídelny, c) regulují osvětlení a větrání,
 +d) sledují odevzdávání nádobí strávníky.
 +  * K přenášení stravy se používá tác, použité nádobí se odkládá na určené místo.
 +  * Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle). ​
 +  * Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny) pracovnice školní jídelny. ​
 +  * Případné problémy a připomínky v průběhu stolování hlásí strávníci vedoucí a zaměstnancům školní jídelny, dohlížejícímu zaměstnanci základní školy.
  
-**Dohled ve školní jídelně** +**VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany strávníků** 
-   ​Dohled ​ve ŠJ zajišťují pedag. pracovníci školy, ​ípadně jiní zaměstnanci ​školy. ​Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, ​hygienických ​kulturních stravovacích návyků. Dohlížející pracovníci:​ sledují, aby do jídelny vstupovali strávníci pouze se stravovací kartou ​**zamezují vstupu cizích osob do jídelny**; regulují ​osvětlení ​tránísledují odevzdávání nádobí strávníky.+  Dohledy ​ve školní jídelně stanovuje pro íslušný školní rok ředitelka ​školy. 
 +  * //​Povinnosti dohledu:// ručí za pořádek a klid ve školní ​jídelněžáky nenutí násilně do jídla, sleduje stolování ​žáků ​a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolovánídbá na slušné ​ohleduplné chování a dodržování hygieny, dbá na bezpečnost stravujících se žáků, zajišťuje ochranu před rizikovým chováním a před projevy diskriminace,​ nepřátelství,​ násilí; dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní zaměstnance školní jídelny, který ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníkůreguluje ​osvětlení v jídelně; zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují.
  
-**Úklid ve školní jídelně** +Cizí strávníci jsou povinni: ​
-   * Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. ​+
  
-**Ostatní** +a) používat pouze zvláštní vchod do jídelny – vstup na stravovací čip, 
-  * Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování,​ výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy.+ 
 +b) před vstupem do jídelny použít návleky na obuv – za každého počasí, 
 + 
 +c) dodržovat pravidla osobní hygieny – vyhrazené umyvadlo. V jídelně používat stoly označené cedulkou „CIZÍ STRÁVNÍCI“,​ 
 + 
 +d) důsledně dodržovat dobu určenou pro odběr obědů. 
 + 
 +**VIII. Úrazy ve školní jídelně** 
 +Úrazy a nevolnost jsou stravující povinni okamžitě nahlásit dohledu ve školní jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. 
 + 
 + 
 +**IX. Škody na majetku školní jídelny** 
 +  * Strávníci,​ případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. 
 +  * Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, vedoucí školní jídelny, dohledu nebo zaměstnancům školní jídelny. 
 +  * Škodu, která je způsobena neúmyslně,​ strávník nehradí. 
 +  * Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.  
 + 
 +**X. Úklid ve školní jídelně** 
 +  * Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.  
 + 
 +**XI. Ostatní** 
 +  * Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a zákonné zástupce - způsob přihlašování a odhlašování ke stravování,​ výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy.
   * Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.   * Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.
-  * Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci ​je neodnášejí z místnosti. ​+  * Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci ​jej neodnášejí z místnosti. ​
  
-*) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ​dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,​ má žák nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a 1. den neplánované nepřítomnosti,​ další dny nepřítomnosti strávník (zákonný zástupce) je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ. V případě, že strávník* odběr stravy včas řádně neodhlásí,​ strávník* uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. +*) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  
 +Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,​má žák nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti,​ další dny nepřítomnosti strávník (zákonný zástupce) je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ. V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí,​ strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. 
 +
 +Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
  
 +Radana Weissmannová,​ vedoucí školní jídelny
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/skolni_jidelna.1564994545.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/05 10:42 autor: weissmannova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki