Projekt Dobrá škola budoucnosti

Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách

Název projektu: Dobrá škola budoucnosti

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01563

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Aktualita: k 30. 6. 2015

V rámci výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, která byla zaměřena na Modernizaci výuky na základních školách, jsme k 30. červnu 2015 dokončili projekt Dobrá škola budoucnosti. Cílem projektu je rozvoj výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím modernizace učebny zeměpisu. Díky novému technickému vybavení a se zavedením ICT se zvýší efektivita vyučovacího procesu, názornost a pestrost výuky a podpora v rámci interaktivní výuky.

Výstupy projektu umožní v rámci výuky respektovat individuální potřeby žáků a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. Abychom přispěli k individualizaci výuky a zvýšili její názornost odpovídající vzdělávání ve 21. století, byly zakoupeny iPady pro výuku 1:1, která umožňuje využívat množství digitálních zdrojů, je mobilní a zabírá minimální prostor. Dále byla zakoupena interaktivní tabule s příslušenstvím a turistické GPS navigace, které budou využívány nejen pro terénní praxi v rámci projektového vyučování a mapování různých přírodovědných jevů, ale také v rámci volitelného předmětu Matematika-fyzika hrou.

|

op_vk_plakat_01_barva.pdf


Úvodní informace k projektu: Dobrá škola budoucnosti (ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013)

Obsah projektu:

Cílem je zvýšit zájem o výuku se zaváděním ICT na straně žáků, tak i pedag. pracovníků. Podpora v rámci interaktivní výuky, praktické výuky nejen v době vyučování za účelem všestranného osobnostní rozvoje každého žáka. Naučit aplikovat získané vědomosti, dovednosti, znalosti v rámci přírodovědných a technických předmětů, výchovat pro snadný život v našem rodném kraji, nezaleknout se modernizace, umět se uplatnit na trhu práce, mít víru v sobě samém a nebát se překonávat překážky. Chceme podporovat aktivity u dětí, které budou zaměřeny na práci s moderní technikou, aktivity spojené s manuální zručností, naučit je pracovat s informacemi (shromážděním, zpracováním, s vyvozením závěrů, položením správných otázek), uplatňovat komunikační dovednosti, navazovat spolupráce, vyhledávat vztahy mezi člověkem-přírodou, propojovat teoretické a praktické vyučování na základě využití tabletů, GPS a meteostanice ve výuce.

Dobrá škola budoucnosti

Zapojili jsme se do výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, která byla zaměřena na Modernizaci výuky na základních školách. Podařilo se nám získat 85% z 999 600 Kč na vybavení zeměpisné učebny, do které bude na počátku roku 2015 zakoupeno 30 ks iPadů, dataprojektor, interaktivní tabule, 10 ks GPS navigací, Apple TV, meteostanice, měřící systémy a senzory a další příslušenství.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Zakladni-skola--Dobra--okres-Frydek-Mistek_2657/

Harmonogram

  • leden 2015 - zahájení fyzické realizace projektu, zadání veřejných zakázek Interaktivní tabule vč. příslušenství, GPS navigace, Tablety vč. příslušenství
  • únor 2015 - ukončení veřejné zakázky na Interaktivní tabule vč. příslušenství
  • březen 2015 - ukončení veřejné zakázky na GPS navigace, školení Google Apps for Edu
  • duben 2015 - ukončení veřejné zakázky na Tablety vč. příslušenství
  • květen 2015 - instalace interaktivní tabule
  • červen 2015 - dodávka GPS navigací a Tabletů vč. příslušenství
  • 30. červen 2015 - ukončení projektu, závěrečná monitorovací zpráva, žádost o platbu

Fotogalerie

Školení: Google Apps for Edu jako jednoduchý informační systém školy

Termín: 10. březen 2015

Instalace interaktivní tabule do učebny Zeměpisu

Termín: 15. květen 2015

Fotodokumentace pořízených věcí z projektu

Projekt Les v našem prostředí 2016

Termín: 9.-10. červen 2016

Fotodokumentace - zeměpisný kroužek

Využití GPS:

Zeměpisná praxe na Visalajích - 8. ročník 2016

Termín: 1. června 2016

Využití GPS v praxi

Zeměpisná praxe na Visalajích - 8. ročník 2017

Termín: 24. června 2017

Využití GPS v praxi

Projekt Les v našem prostředí 2017

Termín: 8.-9. červen 2017

Projekt Les v našem prostředí 2018

Termín: 4.-5. červen 2018

Zeměpisná praxe na Visalajích - 2018

Termín: 27. června 2018

Využití GPS v praxi

 
/var/www/html/wiki/data/pages/dobra_skola_budoucnosti.txt · Poslední úprava: 2018/07/17 17:47 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki