Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Dobrá je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Nachází se v těsném sousedství města Frýdek-Místek. Obec Dobrá má téměř 3000 obyvatel a leží na hlavní trase směřující do Beskyd. Škola je jedinou školou v obci a má dlouholetou tradici. První stupeň navštěvují především místní děti, které se učí v 10 třídách. Na druhý stupeň do 12 tříd dojíždí více než polovina žáků z okolních obcí, především z Nošovic, Dobratic, Pazderny, Vojkovic, Vyšních Lhot a Nižních Lhot. Do školy dochází přibližně 450 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 75 dětí.


VYBAVENÍ ŠKOLY


V budovách školy, z nichž starší stojí v obci více než 90 let a nová tři desetiletí, se nachází 19 tříd a 13 odborných pracoven. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, multifunkční sál a víceúčelové školní hřiště.

Škola využívá čisté, světlé a esteticky upravené prostory s širokými světlými chodbami. Na celkovém vzhledu školy se do velké míry podílejí vyučující i samotní žáci se svými pracemi. Na prvním stupni slouží žákům infocentrum vybavené žákovskou knihovnou, dataprojektorem, počítači pro žáky a interaktivní tabulí. Tato učebna zajišťuje nejen výuku předmětů, ve kterých žáci mohou pracovat s různými zdroji informací, ale díky vybavení hudebními nástroji je využívána jako další učebna hudební výchovy. Tři kmenové třídy 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Od 3. ročníku žáci využívají také multimediální učebnu pro výuku cizích jazyků, která se nachází v blízkosti tříd 1. stupně. Třídy 1. stupně jsou až do 5. ročníku vybaveny novým nastavitelným nábytkem.

Na 2. stupni využívají žáci kromě kmenových tříd odborné pracovny fyziky, přírodopisu, chemie, dějepisu, zeměpisu, infocentrum, učebnu výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen, multimediální učebnu pro výuku cizích jazyků a žákovskou kuchyňku. Součástí učebny výtvarné výchovy je keramický koutek s hrnčířským kruhem a pecí. Odborné učebny jsou z velké části vybaveny dataprojektory a počítačovým pracovištěm připojeným na internet. K naplňování zaměření školy na práci s informačními technologiemi slouží 2 počítačové učebny. První počítačová učebna byla nově zrekonstruována včetně vybavení interaktivní tabulí a slouží především k výuce informatiky, druhá počítačová učebna otevřená v roce 2006 slouží k výuce všech předmětů.

K výuce tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit využívají žáci dvě tělocvičny. Větší tělocvična je určena především k míčovým hrám, menší nově zrekonstruovaná tělocvična je pokryta umělým povrchem a slouží k výuce juda a gymnastiky. V judu má škola díky špičkovým trenérům dlouholetou tradici a vychovala již několik medailistů nejen v rámci České republiky, ale i Evropy.

Víceúčelové sportovní hřiště slouží v dopoledních hodinách k výuce atletiky a míčových her, odpoledne ho využívají nejen žáci, ale i občané a místní zájmové organizace.

Pro akademie a veřejná vystoupení žáků slouží multifunkční sál.

Materiální vybavení školy je dostatečné. Škola však potřebuje postupně zrekonstruovat hygienické zázemí v souladu s platnými normami, vyřešit prostory pro trávení volných hodin žáků, dokončit rekonstrukci šaten. V budoucnu je třeba zahájit výměnu oken, topných těles a v souladu se zpracovaným energetickým auditem školy zahájit zateplování budov.

V době přestávek využívají žáci prostorné chodby, na 1. stupni vybavené pohybovými koutky, v případě pěkného počasí je dětem umožněn vstup do venkovního atria. Možnost občerstvení nabízí školní bufet a automat na mléko v rámci akce Školní mléko. Po vyučování mají žáci možnost trávit volný čas v řadě zájmových kroužků, které škola nabízí.

V posledních letech probíhá postupná rekonstrukce učitelských kabinetů. Součástí všech kabinetů jsou počítače, vyučující také využívají počítačové pracoviště ve sborovně, v odborných učebnách nebo v počítačových učebnách. Všechny počítače jsou připojeny do internetové sítě.

Součástí školy je školní družina, kde do tří oddělení dochází denně 75 zapsaných žáků. Každé oddělení je vybaveno vlastní místností - hernou s aktivními odpočinkovými koutky. Kromě toho žáci využívají sportovní zázemí školy, infocentra školy a učebnu výtvarné výchovy. Materiální vybavení školní družiny je velmi dobré. Šatna družiny byla doplněna novými šatními skříňkami a lavičkami, v každém roce jsou dětem aktualizovány hry, sportovní vybavení a další pomůcky pro trávení volného času.

Stravování žáků, zaměstnanců školy i cizích strávníků je zajišťováno školní jídelnou s kapacitou 850 jídel. Ve spolupráci s obcí byla provedena rekonstrukce školní kuchyně v souladu s normami Evropské unie. Jídelna je vybavena novým nábytkem.

Materiální vybavení školy se v posledních letech značně zlepšilo díky zřizovateli a spolupráci školy se sponzory. Technické vybavení školy z hlediska zdrojů je na vysoké úrovni a zcela dostačuje pro potřeby zaměření školy na ICT.


CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU


Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky, 25 učitelů a 3 vychovatelky školní družiny. Kolektiv tvoří převážně ženy a 4 muži. Ve sboru působí perspektivní odborně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají velký zájem o sebevzdělávání ve svém oboru. Do výuky zařazují metody kooperativního a projektového vyučování, metody RWCT a metody Tvořivé školy.

Na škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů. V uplynulém období se vzdělávání pedagogů soustředilo na IC technologie, nové metody a formy práce ve výuce, oblast hodnocení a sebehodnocení a na výuku cizích jazyků.


CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ


Kromě žáků z Dobré tvoří vysoké procento žáci dojíždějící z okolních obcí. Pro snadnější adaptaci dojíždějících žáků pořádá škola v 6. ročníku adaptační kurzy. V posledních letech se ve škole vzdělávají kromě žáků s VPUCH i žáci se sluchovými vadami. V práci s nimi dosahuje škola výrazných úspěchů. Učitelé se individuálně věnují jak žákům integrovaným, tak nadaným. Své názory a představy o organizaci školy a jejím životě prezentují zástupci tříd v žákovském parlamentu. Připomínkami a názory žáků se vyučující pravidelně zabývají.


DLOUHODOBÉ PROJEKTY


V rámci dlouhodobých projektů škola každoročně pracuje na přípravě Ekologické konference, kde žáci prezentují svou celoroční práci z oblasti environmentální výchovy.

Od školního roku 2009/2010 naše základní škola pracuje na projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů, rozvoj klíčových kompetencí a vzdělávacích cílů školního vzdělávacího programu prostřednictvím výukových příprav pro interaktivní tabuli včetně jejich metodik, z nichž 15% je zaměřeno na problematiku environmentální výchovy, která je jednou z priorit našeho vzdělávacího programu.

V roce 2010/2011 se škola zapojila do projektu EU peníze školám. Ze sedmi témat, na která se šablony soustředí, jsme vybrali rozvoj matematické, čtenářské a informační gramotnosti, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a cizí jazyky. Zlepšení výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů a individualizací výuky.

Škola začlenila do školního vzdělávacího programu projekty dlouhodobé i krátkodobé, ročníkové i celoškolní. Seznam těchto projektů s jejich charakteristikou je přílohou ŠVP ZV a je každoročně aktualizován.


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


Škola v Dobré udržuje již několik let kontakty se školami v Polsku a na Slovensku. Především se pořádají výměnné akce žáků, zaměřené na umělecké a sportovní aktivity.


SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY


Škola vyvíjí vysokou aktivitu ve snaze vtáhnout rodiče do dění školy. Pro rodiče i veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, zve na něj i rodiče žáků okolních škol. Pro rodiče i děti připravující se na vstup do školy je připraven projekt „Metoda k dobrému startu“, v němž se předškoláci i se svými rodiči pravidelně seznamují s prostředím školy, třídy, s paní učitelkou. Rodiče jsou vítáni na zajímavých projektech, akademiích, či jiných školních akcích.

Škola uskutečňuje několik forem spolupráce s rodiči a veřejností.

Podle § 167 školského zákona pracuje od září roku 2005 Školská rada. Při škole pracuje od roku 2000 Občanské sdružení - Klub rodičů. Shromažďuje zájemce z řad rodičů z každé třídy, kteří chtějí pomoci při organizování akcí, které podporují školu a tím jejich děti.

Široké veřejnosti nabízíme kurz anglického jazyka.Škola spolupracuje i se zájmovými organizacemi v obci - Klubem důchodců, sdružením včelařů, mysliveckým sdružením, dobrá je spolupráce s MŠ a knihovnou.

V rámci zaměření školy na EVVO je škola začleněna do sítě ekologických škol M. R. K. E. V., spolupracuje s ekologickými sdruženími VITA, Tereza, Rezekvítek, Pavučina a s institucemi Lesy ČR, ZOO Ostrava, Frýdeckou skládkou, je členem Klubu ekologického výchovy Praha.

Škola má dobře zpracovaný informační systém. Rodiče mají možnost navštívit školu nejméně pětkrát do roka na třídních schůzkách či nepravidelně v době konzultačních hodin učitelů. Na začátku školního roku jsou rodiče informováni prostřednictvím časopisu Infoškolák o organizaci nového roku, o zájmových kroužcích, o školní družině, o novinkách ve škole.

Se základními informacemi, které se týkají změn v organizaci školního roku, konání akcí pro veřejnost a úspěchů žáků, se rodiče mohou kromě webových stránek seznámit prostřednictvím vývěsní skřínky umístěné v centru obce a prostřednictvím Zpravodaje obce Dobrá, který je distribuován do každé rodiny v obci.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/charakteristika_skoly.txt · Poslední úprava: 2011/08/21 16:09 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki